ارزش های شرکت رهـ سا

شرکت رهـ سا برمبنای این ارزش‌ها بنیان نهاده شده و فعالیت می‌نماید.

تلاش در ارتقاء، توسعه و گسترش فرهنگ افتا
چابکی و حصول نتیجه
احترام به حقوق مشتریان
ثروت آفرینی
مراقبت عملی از محیط زیست
تعهد به فراهم کردن شرایط مطلوب برای همکاران
اعتماد، صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی
ابداع و ابتکار و حرکت بر لبه فناوری
آموزش و یادگیری
به کارگیری بهترین همکاران
صیانت از حقوق سهامدران